FORGOT YOUR DETAILS?

Kancelaria oferuje pełną obsługę prawną w zakresie prawa pracy zarówno dla pracowników (klientów indywidualnych) jak i dla pracodawców.

 1. Pomoc prawna dla klientów indywidualnych obejmuje przede wszystkim:
  • doradztwo prawne z zakresu prawa pracy,
  • sporządzanie oświadczeń i innych pism składanych przez pracownika (m.in. oświadczeń o rozwiązaniu umowy o pracę z powodu mobbingu),
  • opiniowanie i tworzenie umów, pism i oświadczeń składanych pracownikom przez pracodawców (m.in. umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, umów o odpowiedzialności materialnej),
  • pozasądowe rozwiązywanie sporów z pracodawcą,
  • reprezentowanie Klientów w relacjach z pracodawcą oraz przed sądami pracy w sprawach z zakresu prawa pracy, postępowaniu zabezpieczającym oraz egzekucyjnym,
  • pomoc w dochodzeniu należnych pracownikowi od pracodawcy świadczeń finansowych (np. odpraw emerytalnych, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop) oraz innych (np. świadectwa pracy),
  • prowadzenie spraw przed sądem w sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy, przywrócenie do pracy, wypłatę zaległego, wynagrodzenia, o mobbing itp.,
  • dochodzenie odszkodowań w przypadku rozwiązania stosunku pracy niezgodnie z przepisami,
  • pomoc w dochodzeniu świadczeń należnych z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych.
 2. Pomoc prawna  dla pracodawców świadczona jest - w zależności od potrzeb konkretnego klienta - w ramach stałej lub doraźnej obsługi prawnej i obejmuje ona przed wszystkim:
  • bieżącą obsługę pracodawcy i doradztwo w zakresie prawa pracy,
  • sporządzanie, opiniowanie i redagowanie wszelkich umów (in. umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, umów o odpowiedzialności materialnej) oraz oświadczeń składanych przez pracodawcę,
  • sporządzanie i opiniowaniu aktów wewnętrznych obowiązujących u pracodawcy (m.in. regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, ZFŚS),
  • sporządzanie pism procesowych,
  • reprezentację pracodawcy przed sądami powszechnymi w sporach z zakresu prawa prac.

Masz pytania? Zapraszam do kontaktu telefonicznego!

telefon+48 503 195 862

TOP